Tuletööde tegemise koolitus

Tuletööde tegemise koolitus

Tuletööde tegemise koolitus

Koolituse sihtrühmaks on töötajad kelle tööks on gaas- ja elekterkeevitus, gaasleektöö, põlevvedelikuga metalli jootmine ja lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, kuumaõhupuhuri kasutamine, bituumeni või muu põlevmastiksi kuumutamine ja paigaldamine, sepatöö, küttekoldevälise tule tegemine.

Tuletöö tegemise koolitus on ette nähtud Sotsiaalministeeriumi määrusega nr 38, mis sätestab järgneva “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele” (vastu võetud 30.08.2010), määrus on kehtestatud «Tuleohutuse seaduse» § 14 lõike 4 alusel.

§ 14. Tuletööd tegev isik
(1) Tuletööd võib majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus.
(2) Füüsiline isik võib ohutust tagades teha enda tarbeks oma valduses oleval piiratud või tähistatud kinnisasjal, ehitises või ruumis tuletööd ilma tuletöötunnistust omamata.
(3) Tuletööd võib majandustegevusena teha ohutusnõudeid järgides välisriigi kutsekvalifikatsiooni omandanud isik, kui tema kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt.

tuletöö liigitus ning sõnastatud üldine tuletöö olemus, s.o tegevus, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev
põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Käsitletavad teemad:
1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
– Tuletöö olemus ja liigid.
– Tuletööga kaasnevad riskid.
– Tulekahju olemus ja selle levik.
– Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
2. Ohutus tuletöö tegemisel
– Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
– Nõuded tuletöö tegemiseks.
– Vajalikud tingimused tuletööks.
– Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
– Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
– Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
3. Tulekahju korral tegutsemine
– Käitumine tulekahju korral.
– Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
– Tulekustutusvahendite kasutamine.
4. Praktilise kustutusharjutuse korraldamine
5. Teadmiste kontroll (testi sooritamine)

Õppe eesmärkide täitmiseks vajalikud vahendid: Teoreetiline osa ja teadmiste kontroll viiakse läbi õppeklassis või selleks kohandatud ruumis. Praktiline kustutusharjutus viiakse läbi välitingimustes.

Õppekava läbimisel omandatavad teadmised ja oskused: Tuletöö tegijale on antud teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides.

Õppekava maht: 6 akadeemilist tundi kestab teoreetiline osa, millele lisandub teadmiste kontroll 30 min. ja praktiline osa 30 min.

Lektor:
Tuleohutuse eest vastutav spetsialist aastast 2002

Registreeri koolitusele

Tuletööde tegemise koolitus

Tuletööde tegemise koolitus.
11.12.2020 / 09:00 Tallinn (est) 85€ + KM Registreeri

Tuletööde tegemise koolitus

Tuletööde tegemise koolitus.
22.01.2021 / 09:00 Tallinn (est) 85€ + KM Registreeri

Tuletööde tegemise koolitus

Tuletööde tegemise koolitus.
29.01.2021 / 09:00 Tartu (est) 85€ + KM Registreeri