Tuletööde tegemise koolitus

Tuletööde tegemise koolitus

Kestus: 1 päev (8h)
Koolituse aeg: 9:00 – 15:00
Õppekeel: eesti keel, vene keel

Tuletööde tegemise koolituse hind on 92€ + KM.
Hinnas sisalduvad loengumaterjalid ning koolituse eduka läbimise korral tuletööde tegemise tunnistus, mis kehtib 5 aastat.


Koolituse sihtrühmaks on töötajad, kelle tööks on gaas- ja elekterkeevitus, gaasleektöö, ketaslõikuriga metalli lõikamine, kuumaõhupuhuri kasutamine, bituumeni või muu põlevmastiksi kuumutamine ja paigaldamine, sepatöö ning küttekoldevälise tule tegemine.

Tuletööde tegemise koolituse aluseks on Sotsiaalministeeriumi määrus nr 38  “Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele” (vastu võetud 30.08.2010). Määrus on kehtestatud “Tuleohutuse seaduse” § 14 lõike 4 alusel.

Tuleohutuse seadus
§ 14. Tuletööd tegev isik

(1) Tuletööd võib majandustegevusena osutada isik, kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on tuletöötunnistus.
(2) Füüsiline isik võib ohutust tagades teha enda tarbeks oma valduses oleval piiratud või tähistatud kinnisasjal, ehitises või ruumis tuletööd ilma tuletöötunnistust omamata.
(3) Tuletööd võib majandustegevusena teha ohutusnõudeid järgides välisriigi kutsekvalifikatsiooni omandanud isik, kui tema kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt.

Tuletöö on tegevus, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Käsitletavad teemad:
1. Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
– tuletöö olemus ja liigid
– tuletööga kaasnevad riskid
– tulekahju olemus ja selle levik
– tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused
2. Ohutus tuletöö tegemisel
– tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded
– nõuded tuletöö tegemiseks
– vajalikud tingimused tuletööks
– tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine
– tulekustutusvahendid tuletöö kohas
– töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine
3. Tulekahju korral tegutsemine
– käitumine tulekahju korral
– tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
– tulekustutusvahendite kasutamine

Teoreetiline osa ja teadmiste kontroll viiakse läbi õppeklassis või selleks kohandatud ruumis. Praktiline kustutusharjutus viiakse läbi välitingimustes.

Kustutusharjutused 2022. aastal:

26.08.22  Tallinnas kell 15:30 – 16:00 (Laki 19/21)
26.08.22  Tartus kell 15:30 – 16:00 (Rebase 27, parkla Emajõe ääres)

09.09.22 Jõhvis kell 15:30 (Kooli 7)
22.09.22  Tartus kell 16:15 (Rebase 27, parkla Emajõe ääres)
23.09.22  Tallinnas kell 15:30 (Laki 19/21)

Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske, tunneb erinevaid tulekustutite liike, oskab kasutada tulekustutit ning orienteerub seotud õigusaktides. Tuletöö tegijale on antud teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks.

Lektor:
Koolitust viib läbi kutsetunnistusega tuleohutusspetsialist.

 

Koolitust on võimalik tellida ettevõttesse asutusesisese koolitusena. Asutusesisese koolituse korraldamisel lähtume ettevõtte valdkonnast ja soovidest. Koolitust teeme nii eesti kui ka vene keeles.

Täpsema info või hinnapakkumise saamiseks pöörduge palun meie müügimeeskonna poole:
Tiina Laursoo – saada päring tiina@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 157
Triinu Leppik – saada päring triinu@oskuskoolitus.ee või helista 56 883 967
Maarit Gondiu – saada päring maarit@oskuskoolitus.ee või helista 55 565 763

Registreeri koolitusele

Tuletööde tegemise koolitus

Koolitus toimub Zoom'i vahendusel. Praktilise kustutusharjutuse ajad on leitavad koolituse infolehel.
03.10.2022 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 92€ + KM Registreeri

Tuletööde tegemise koolitus

Laki 17, Tallinn
03.10.2022 / 09:00 Tallinn (est) 92€ + KM Registreeri

Tuletööde tegemise koolitus

Tiigi 61B
21.11.2022 / 09:15 Tartu (est) 92€ + KM Registreeri

Tuletööde tegemise koolitus

Koolitus toimub Zoom'i vahendusel. Praktilise kustutusharjutuse ajad on leitavad koolituse infolehel.
21.11.2022 / 09:15 E-KOOLITUS (est) 92€ + KM Registreeri

Tuletööde tegemise koolitus

Laki 17, Tallinn
05.12.2022 / 09:00 Tallinn (est) 92€ + KM Registreeri

Tuletööde tegemise koolitus

Koolitus toimub Zoom'i vahendusel. Praktilise kustutusharjutuse ajad on leitavad koolituse infolehel.
05.12.2022 / 09:00 E-KOOLITUS (est) 92€ + KM Registreeri