Kasulikku

Milleks on vaja läbida koolitus, et töötada tõstukitel, tellingutel, sildkraanadel, ja troppijana.

Koolituse eesmärk on anda juhile piisav info nõutavatest tööohutusseaduse ja –määruste nõuetest ning vähem kogenud juhtidele ka tehnilised teadmised töövahendite vedamisest ja kasutamisest. Korvtõstuki, tõstuki/teleskooplaaduri, tööstuskraana ja laadurkraana juhil peab olema töövahendi kasutamiseks tööandja poolt kirjalik luba. Enne loa andmist, peab tööandja tagama, et juhil on piisavad võimed ja oskused vahendi juhtimiseks (kaasa arvatud õigusaktide tundmine). Lubadega seonduvat kontrollivad tööohutuse ja töötervishoiu asutused (sh. Tööinspektsioon) ning ühisel ehitusplatsil ka tööohutuse ja töötervishoiu eest vastutavaks määratud isikud. Kui Põhjamaades ei ole juhil kinnitatud juhiluba/kaarti esitada, on vastavate töövahendite kasutamine sel juhul keelatud. Eestis nõutakse juhilt erialast väljaõpet, enne kui ta saab juhtida liikuvaid töövahendeid. Soome Valitsuse määrus nr 403/2008, 1. peatükk § 14 lõige 3.: “Enne loa andmist peab tööandja veenduma, et tõstuki, liikurmasina ning tööstus- ja laadurtõstuki juhil on piisavad võimed ja nõutavad teadmised ja oskused juhtida töövahendeid”.
Juhtimisõiguse väljaandja, kes on tavaliselt tööandja nimel töödejuhataja, vastutab selle eest, et tõendid eelpool nimetatud tingimustest on olemas. See õnnestub kõige paremini nii, et ekspertkoolitaja annab koolituse ja eksami sooritamise alusel välja juhiloa, mille tööandja omakorda annab juhile. See kaart on siis seaduse mõistes vajalik kui tööandja antav kirjalik luba, mille juht nõudmise korral esitab ehitusplatsi tööohutuse eest vastutavatele isikutele, tööinspektsiooni esindajale ja tõstetööde järelevaatajale.

Töötamist töövahendiga reguleerib:

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/926904,

Masina ohutuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/MOS,

Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord. https://www.riigiteataja.ee/akt/23105 

Tõstukiga võib töötada ainult selleks väljaõppe saanud isik, kes teab kuidas kaitsta keskonda, enda ja teiste inimeste tervist, ning loomulikult ettevõtte vara

Mõned viited seadusest

Masina ohutuse seadus

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Seaduse reguleerimisala

Käesolev seadus sätestab inimese tervise, ohutuse ja vara ning keskkonna kaitsmise eesmärgil nõuded:

1) masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, nende turule laskmisele, kasutusele võtmisele ja kasutamisele ning masina paigaldus-, remondi- ja ümberehitustöödele;

2) masina vastavushindamisele ja tehnilisele kontrollile;

3) teavitatud asutusele, masina paigaldus-, remondi- või ümberehitustööde tegijale, personali sertifitseerimisasutusele ning tehnilise kontrolli teostajale;

4) masina kasutamise järelevaatajale, masina käitajale, masina paigaldus-, remondi- või ümberehitustöid juhtivale isikule ning nende sertifitseerimisele;

5) potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele, kaitsesüsteemile, komponendile ja tarvikule, nende turule laskmisele ja kasutusele võtmisele ning kasutamisele, vastavushindamisele ning potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonna tsoonide määramisele;

6) välitingimustes kasutatava seadme tekitatavale mürale, mürataseme mõõtmisele, selle seadme turule laskmisele, kasutusele võtmisele ja märgistamisele ning vastavushindamisele;

7) käesoleva seaduse alusel registreerimisele kuuluva masina omanikule ja valdajale.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

2. peatükk

TÖÖKESKKOND
§ 5. Töövahend

(1) Seadme, tööriista, veoki või muu töövahendi kasutamine ettenähtud otstarbel ning nende paigaldamine, reguleerimine, parandamine, hooldamine, teisaldamine ja puhastamine ei tohi ohustada kasutaja ega teiste isikute tervist ega töökeskkonda.

(2) Tööandja tagab, et töövahend sobib tööülesande täitmiseks, vastab kasutaja kehamõõtmetele ning füüsilistele ja vaimsetele võimetele.

(3) Tööandja tagab, et töötaja kasutusse antav töövahend on projekteeritud ja valmistatud nii, et:
1) on tõkestatud pääs selle ohualale;
2) juhtimisseadis vastab ergonoomianõuetele;
3) kõrge või madala temperatuuriga pinnad on isoleeritud või piirestatud;
4) see vastab elektri-, tule- ning plahvatusohutusnõuetele;
5) on välditud juhukäivitus ning et vajaduse korral on võimalik töövahend või selle osa kohe seisata, energiavarustus katkestada ja ohtlik leke tõkestada;
6) müra, vibratsiooni, kiirguse ja muude ohutegurite tase on võimalikult madal ega ületa piirnorme.

(4) Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus .