Õppekorraldus

Koolitusel võib osaleda iga vähemalt 18 aastane isik.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg, õppemaksu tagastamise alused ja kord.

Arve koostamise aluseks on Oskuskoolituse kodulehel olevas hinnakirjas väljatoodud hinnad.
Iga koolitusel osaleja kohta esitab koolitaja eraldi arve, kus märgitakse koolitatava nimi, kinnituskirja number, arve esitamise periood ning teenuse arvestuslik ühik.
Arve toimunud koolituse eest esitatakse 5 tööpäeva jooksul pärast koolituse lõppemist.
Arve maksetähtaeg on 30 päeva.
Koolituse katkestamise korral esitab koolitaja arve koolitusele kulunud tundide eest.
Koolitusel osaleja või koolituse tellijal on õigus nõuda koolituse eest tasutud summa tagastamist koolitaja süül ära jäänud õppetundide eest;

Vaidluste lahendamise kord.

Konfliktid ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel
Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt, kirjalikud kaebused registreeritakse.
Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse esitamisest, avaldajale sobival viisil.
Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb Oskuskoolitus OÜ juht, kaasates asjasse puutuvaid isikuid.
Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.