Õppekorraldus

Kvaliteedi tagamise tingimused

Kvaliteedi tagamise tingimuste üheks aluseks on võetud HTM-i poolt koostatud „Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjal täiskasvanute täiendkoolitusasutustele“.

Oskuskoolitus OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel.

  1. Koolituse väljatöötamisel jälgitakse koolituse terviklikku koolitusprotsessi.
  2. Oskuskoolitus OÜ määrab regulaarselt kindlaks, millisel määral iga tööprotsess loob õppijale väärtust.
  3. Oskuskoolitus OÜ viib regulaarselt läbi enesehindamist. Hindamise käigus selgitatakse välja ettevõtte tugevused ja parendamist vajavad valdkonnad ning hinnatakse saavutatud taset.
  4. Koolitajate kvaliteedi tagamine

Oskuskoolitus OÜ teeb koostööd koolitajatega, kes on oma valdkonna spetsialistid/ eksperdid/professionaalid/praktikud. Lisaks omavad oma valdkonna kõrgemat haridust, enamus omavad täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni. Selleks esitavad kõik koolitajad haridust/kogemusi tõendavad dokumendid, mis säilitatakse etteantud korrale.

  1. Õppekavade kvaliteet

Õppekavade koostamisel lähtub Oskuskoolitus OÜ täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.

Oskuskoolitus  OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel iga koolituse juures ning eraldi menüüvaliku punktis õppekavad.

Oskuskoolitus OÜ õppekavad hõlmavad vähemalt allolevaid andmed:

1) õppekava nimetus

2) õppekava koostamise alus; lähtume kutsestandardist ja sihtgruppi vajadustest

3) õppe eesmärk

4) õpiväljundid

5) õppekavarühm

6) sihtgrupp

7) vastavalt õpiväljundite saavutamiseks vajaminevad õpingute alustamise tingimused

8) õppe kogumaht sisaldab: auditoorne, praktiline ja iseseisva töö osakaalu

9) õppe sisu

10) õppekeskkonna kirjeldus

11) õppemeetod

12) õppematerjalide loend

13) õpingute lõpetamise tingimused

14) õpiväljundite hindamismeetodid

15) õpingu järgselt väljastatav(ad) dokument(did)

16) koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus tuuakse välja koolituse sisulehe juures.

6. Oskuskoolitus OÜ peab oluliseks töötajate omavahelise koostöö parendamist. Selleks viiakse läbi erinevaid protsesse: koosolekud, arenguvestlused.

7. Oskuskoolitus OÜ hoiab end kursis haridusmaastikul toimuvate muudatustega ning muudatusi juurutatakse ettevõtte edaspidistes tegevustest.

8. Oskuskoolitus OÜ hindab koolitajate panust õppeprotsessi ning tunnustab vähemalt kord aastas parimaid koolitajaid.

9. Õpikeskkonna kvaliteet

Oskuskoolitus OÜ poolt läbiviidavad koolitused toimuvad koolitusklassiks ehitatud ja kohandatud ruumides või renditakse koolitusruumid hinnatud koostööpartneritelt. Kõik ruumid vastavad Töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele ning puudujääkide osas vastutab rendile andja. Koolitusruumid on kaasaegsed ja on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ning pabertahvliga. Koolitusruumi õppekohtade paigutuse määrab koolitaja vastavalt parema õpikeskkonna loomisele.

Koolitused avaldatakse Oskuskoolitus.ee kodulehel. Koolitusi on võimalik tellida ka ettevõttesse neile sobival ajal. Enne koolitust selgitatakse välja koolitusvajadus ja- eesmärgid, ajakava, koolitusruumid, transport.

Koolitusel on võimalik kasutada kohapealseid näidis õppematerjale, lisaks õppematerjalid paberkandjal või elektroonselt. Kõigil osalejatel on võimalus koha peal kohvipausideks ja einestamiseks.

10. Koolitusjärgselt väljastatavale dokumendile.

Koolituse järgselt väljastatakse õppijale tunnistus ja/või tõend ja/või plastikkaart.

Paberkandjal tunnistusele märgitakse  järgmised andmed:

1) õppija nimi;

2) õppija isikukood;

3) õppetegevust korraldava asutuse nimi ja registrinumber;

4) majandustegevuse teate registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis;

5) õppekava nimetus;

6) täienduskoolituse toimumise aeg, koht ja maht;

7) tõendi, tunnistuse, plastikkaardi väljaandmise koht ja kuupäev;

8) tõendi, tunnistuse number;

9) koolitaja(te) nimed.

10) Tunnistusel, tõendil või selle lisas märgitakse õppekava alusel omandatud õpiväljundid. Tuuakse välja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid, mis on sätestatud õppekavas

11) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 8 nimetatud andmed võib märkida ka tunnistuse või tõendi lisas

12) Tunnistuse või tõendi allkirjastab selleks määratud vastutav isik.

13) Tunnistused ja tõendid kinnitatakse ettevõtte pitseriga.

14) Tunnistuste/tõendite/plastikaartide osas peetakse väljastatud dokumentide registrit. Igal dokumendil on ainukordne numbriline tähis.

15) lähtuvalt seaduses/määruses kehtestatud korrale lisatakse tunnistusele lõpptähtaeg.

 

Plastikaardil tuuakse välja järgnevad andmed:

1) õppija nimi;

2) õppija isikukood;

3) õppetegevust korraldava asutuse nimi ja registrinumber;

4) majandustegevuse teate registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis;

5) õppekava nimetus;

6) plastikkaardi väljaandmise kuupäev, mis on seotud koolituse toimumise ajaga;

7) plastikkaardi number;

8) lähtuvalt seaduses/määruses kehtestatud korrale lisatakse plastikkaardile lõpptähtaeg.

 

11. Vaidluste lahendamise kord

11.1. Kõik erimeelsused püütakse lahendada osapoolte rahumeelsete läbirääkimiste teel.

11.2. Kõigil Oskuskoolitus OÜ õppijatel, seaduslikel esindajatel, koostööpartneritel ja külastajatel on õigus esitada ettepanekuid ja osutada parendamist vajavatele tegevustele.

11.3. Kõik pöördumised parendamistegevuse tarbeks peavad olema esitatud kirjalikus vormis, need registreeritakse ning dokumenteeritakse vastavas kaustas.

11.4. Teistes vormides pöördumisi võetakse arvesse, kuid neid ei registreerita ja neile ei vastata kirjalikus vormis.

11.5. Kõigile kirjalikus vormis esitatud parendamistegevuse ettepanekutele ja tähelepanekutele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva möödudes alates pöördumise registreerimisest. Vastus edastatakse pöördujale sobilikus vormis.

11.6. Pöördumise lahendamise protsessi kaasatakse asjasse puutuvad isikud ning  juhatuse liige.

11.7. Juhatuse liige teeb vastavalt vajadusele koosoleku, kus arutatakse läbi esitatud parendusettepanekud ning vajadusel nende lahendamise tegevused.

11.8. Kinnitatud parendusettepanekud võetakse arvesse ettevõtte töö korraldamisel ning edasiste tegevuste planeerimisel.

11.9.Erimeelsused, mida ei õnnestu lahendada rahumeelse läbirääkimise teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras Tartu Maakohtus.

 

12. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

12.1 Kool palub täita pärast igat koolitust osalejatel paberkandjal tagasisidelehed või tehakse seda kodulehe kaudu (kool palub infot lektori, koolituse sisu ja korraldusliku poole osas) ning muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid.

12.2 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik väljastatava tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

13 Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine. Soodustused. Tulumaksusoodustus.

13.1. Koolituse eest tasumine toimub arvealusel ning seal viidatud rekvisiitide järgi. Arve edastatakse kliendi poolt antud e-posti aadressile. Erandkorral on võimalik koolituse eest tasuda kohapeal sularahas. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust või arve tasutakse arvel märgitud tähtajaks.
13.2. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva. Maksetähtaja ületamisel kuni 45 päeva ja/või hoolimata Oskuskoolitus OÜ poolt saadetud meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
13.3. Erandkorras on võimalik pikemate koolituste eest,kokkuleppel koolitusfirmaga, tasuda koolituse eest osade kaupa, milleks esitatakse vastavasisuline avaldus

13.4. Õppetasust vabastamise otsustab Oskuskoolitus OÜ juhatus. Õppetasust vabastamiseks tuleb esitada juhatuse vastavasisuline avaldus. Juhatuse otsus edastatakse kirjalikus vormis avalduse esitajale.
13.5. Õppetasule kehtestatakse soodustused vastavalt juhatuse otsusele.

13.6. Koolitustele kehtestatud soodushinnad on nähtavad koolituse info juures.

13.7. Tulumaksu soodustust saab rakendada õppekavadele, mille eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Tulumaksu soodustuse saamiseks peab õppija koolituse alguses esitama vastavasisulise avalduse.

14 Koolitusel osalemine, edasilükkamine, loobumine, väljaarvamine

14.1. Koolitusel osalemise kinnitab õppija oma nime ja allkirjaga vastaval registreerimislehel. Nime palume kirjutada selgelt loetavana või trükitähtedega.

14.2. Oskuskoolitus OÜ on õigus koolitus vähese huvi korral ära jätta või edasi lükata. Koolitusele registreerinuid informeeritakse koheselt vastava otsuse tegemisest.

14.3. Koolitusele mitteilmumise korral arvatakse õppija koolituse nimekirjast välja. Tasutud arvet koolitusele mitteilmumise korral ei tagastata.

14.4. Teatades koolitusfirmat mitteosalemisest vähemalt 5 päeva ette, siis on võimalik õppijal osaleda järgmisel samasugusel koolitusel või teisel väljavalitud koolitusel. Vastavalt väljavalitud uue koolituse tasule tuleb teostada juurdemakse või ülejääv koolitustasu kantakse järgmise koolituse ettemaksuks.

14.5. Koolitusel tuleb osaleda täies mahus, kui ei ole osalemise lävendit sätestatud teisiti. Koolitused, mis lõpevad testi või praktikumiga tuleb läbida 100%.

14.6. Koolitusel osalemise loobumisest teatamise korral rohkem kui 6 tööpäeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% koolituse tasust.