Õppekorraldus

Kvaliteedi tagamise tingimused

Kvaliteedi tagamise tingimuste üheks aluseks on võetud HTM-i poolt koostatud „Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjal täiskasvanute täiendkoolitusasutustele“.

Oskuskoolitus OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel.

 

1.   Koolituse väljatöötamisel jälgitakse koolituse terviklikku koolitusprotsessi.

2.  Oskuskoolitus OÜ määrab regulaarselt kindlaks, millisel määral iga tööprotsess loob õppijale väärtust.

3.  Oskuskoolitus OÜ viib regulaarselt läbi enesehindamist. Hindamise käigus selgitatakse välja ettevõtte tugevused ja parendamist vajavad valdkonnad ning hinnatakse saavutatud taset.

4.  Koolitajate kvaliteedi tagamine

Oskuskoolitus OÜ teeb koostööd koolitajatega, kes on oma valdkonna spetsialistid/eksperdid/professionaalid/praktikud ja omavad oma valdkonna kõrgemat haridust, enamik ka täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni. Kõik koolitajad esitavad haridust/kogemusi tõendavad dokumendid, mida säilitatakse vastavalt etteantud korrale.

5.  Õppekavade kvaliteet

5.1.  Õppekavade koostamisel lähtub Oskuskoolitus OÜ Täiskasvanute koolituse seadusest, Täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.

5.2.  Oskuskoolitus  OÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel iga koolituse juures.

5.3.  Oskuskoolitus OÜ õppekavad hõlmavad vähemalt allolevaid andmeid:
1) õppekava nimetus;
2) õppekava koostamise alus (lähtuvalt kutsestandardist ja sihtgrupi vajadustest);
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekavarühm;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamiseks vajalikud tingimused saavutamaks soovitud õpitulemusi;
8) õppe kogumaht sisaldab auditoorset, praktilist ja iseseisvat tööd;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend;
13) õpingute lõpetamise tingimused;
14) õpiväljundite hindamismeetodid;
15) õpingu järgselt väljastatav(ad) dokument(did);
16) koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus (tuuakse välja koolituse sisulehe juures).

6.  Oskuskoolitus OÜ peab oluliseks töötajate omavahelise koostöö parendamist. Selleks viiakse läbi koosolekuid, arenguvestlusi jm.

7.  Oskuskoolitus OÜ hoiab end kursis haridusmaastikul toimuvate muudatustega ning muudatusi juurutatakse ettevõtte edaspidistes tegevustes.

8. Oskuskoolitus OÜ hindab koolitajate panust õppeprotsessi ning tunnustab vähemalt kord aastas parimaid koolitajaid.

9. Õpikeskkonna kvaliteet

9.1.  Oskuskoolitus OÜ poolt läbiviidavad koolitused toimuvad koolitusklassiks ehitatud ja kohandatud ruumides või hinnatud koostööpartneritelt renditud koolitusruumides. Kõik ruumid vastavad Töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele ning puudujääkide osas vastutab rendileandja. Koolitusruumid on kaasaegsed ja varustatud tänapäevase esitlustehnika ning pabertahvliga. Koolitusruumi õppekohtade paigutuse määrab koolitaja vastavalt parema õpikeskkonna loomisele.

9.2.  Koolitused avaldatakse Oskuskoolitus.ee kodulehel. Koolitusi on võimalik tellida ka ettevõttesse tellijale sobival ajal. Enne koolitust selgitatakse välja koolitusvajadus ja- eesmärgid, ajakava, koolitusruumid, transport jm.

9.3.  Koolitusel on võimalik kasutada näidis õppematerjale, lisaks saavad osalejad õppematerjalid paberkandjal või elektroonselt. Kõigil osalejatel on võimalus koha peal kohvipausideks ja einestamiseks.

10.  Koolitusjärgselt väljastatav dokument

10.1.  Koolituse järgselt väljastatakse õppijale tunnistus ja/või tõend ja/või plastikkaart.

10.2.  Paberkandjal tunnistusele märgitakse  järgmised andmed:
1) õppija nimi;
2) õppija isikukood;
3) õppetegevust korraldava asutuse nimi ja registrinumber;
4) majandustegevuse teate registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis;
5) õppekava nimetus;
6) täienduskoolituse toimumise aeg, koht ja maht;
7) tõendi/tunnistuse, plastikkaardi väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tõendi/tunnistuse number;
9) koolitaja(te) nimed;
10) tunnistusel/tõendil või selle lisas märgitakse õppekava alusel omandatud õpiväljundid ja tuuakse välja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid, mis on sätestatud õppekavas;
11) tunnistuse või tõendi allkirjastab selleks määratud vastutav isik;
12) tunnistused ja tõendid kinnitatakse ettevõtte pitseriga;
13) tunnistuste/tõendite/plastikkaartide osas peetakse väljastatud dokumentide registrit, kus igal dokumendil on ainukordne numbriline tähis;
14) vastavalt seaduses/määruses kehtestatud korrale lisatakse tunnistusele lõpptähtaeg.

10.3  Plastikkaardil tuuakse välja järgnevad andmed:
1) õppija nimi;
2) õppija isikukood;
3) õppetegevust korraldava asutuse nimi ja registrinumber;
4) majandustegevuse teate registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis;
5) õppekava nimetus;
6) plastikkaardi väljaandmise kuupäev, mis on seotud koolituse toimumise ajaga;
7) plastikkaardi number;
8) vastavalt seaduses/määruses kehtestatud korrale lisatakse plastikkaardile lõpptähtaeg.

11.  Vaidluste lahendamise kord

11.1.  Kõik erimeelsused püütakse lahendada osapoolte rahumeelsete läbirääkimiste teel.

11.2.  Kõigil Oskuskoolitus OÜ õppijatel, seaduslikel esindajatel, koostööpartneritel ja külastajatel on õigus esitada ettepanekuid ja osutada parendamist vajavatele tegevustele.

11.3.  Kõik pöördumised parendamistegevuse tarbeks peavad olema esitatud kirjalikus vormis, need registreeritakse ning dokumenteeritakse vastavas kaustas.

11.4.  Teistes vormides pöördumisi võetakse arvesse, kuid neid ei registreerita ja neile ei vastata kirjalikus vormis.

11.5.  Kõigile kirjalikus vormis esitatud parendamistegevuse ettepanekutele ja tähelepanekutele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva möödudes alates pöördumise registreerimisest. Vastus edastatakse pöördujale sobilikus vormis.

11.6.  Pöördumise lahendamise protsessi kaasatakse asjasse puutuvad isikud ning  juhatuse liige.

11.7.  Juhatuse liige teeb vastavalt vajadusele koosoleku, kus arutatakse läbi esitatud parendusettepanekud ning vajadusel nende lahendamise tegevused.

11.8.  Kinnitatud parendusettepanekud võetakse arvesse ettevõtte töö korraldamisel ning edasiste tegevuste planeerimisel.

11.9.  Erimeelsused, mida ei õnnestu lahendada rahumeelse läbirääkimise teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras Tartu Maakohtus.

 

12. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

12.1  Oskuskoolitus OÜ palub pärast koolitust täita osalejatel tagasiside ankeedi kodulehe kaudu (infot palutakse lektori, koolituse sisu ja korraldusliku poole osas), mis muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid.

12.2.  Oskuskoolitus OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik väljastatava tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

13  Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine. Soodustused. Tulumaksusoodustus.

13.1.  Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve edastatakse kliendi poolt antud e-posti aadressile. Erandkorral on võimalik koolituse eest tasuda ka kohapeal sularahas.

13.2.  Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva. Maksetähtaja ületamisel kuni 45 päeva ja/või hoolimata Oskuskoolitus OÜ poolt saadetud meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

13.3.  Kokkuleppel Oskuskoolitus OÜ-ga on pikemate koolituste eest võimalik tasuda osade kaupa. Selleks tuleb esitada vastavasisuline avaldus.

13.4.  Õppetasust vabastamise otsustab Oskuskoolitus OÜ juhatus. Õppetasust vabastamiseks tuleb esitada juhatusele vastavasisuline avaldus. Juhatuse otsus edastatakse kirjalikus vormis avalduse esitajale.

13.5.  Õppetasule kehtestatakse soodustused vastavalt juhatuse otsusele.

13.6.  Koolitustele kehtestatud soodushinnad on nähtavad koolituse info juures.

13.7.  Tulumaksu soodustust saab rakendada õppekavadele, mille eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Tulumaksu soodustuse saamiseks peab õppija koolituse alguses esitama vastavasisulise avalduse.

14.  Koolitusel osalemine, edasilükkamine, loobumine, väljaarvamine

14.1.  Koolitusel osalemise kinnitab õppija oma nime ja allkirjaga vastaval registreerimislehel. Nime palume kirjutada selgelt loetavana või trükitähtedega.

14.2.  Oskuskoolitus OÜ-l on õigus koolitus vähese huvi korral ära jätta või edasi lükata. Koolitusele registreerunuid informeeritakse koheselt vastava otsuse tegemisest.

14.3.  Koolitusele mitteilmumise korral arvatakse õppija koolituse nimekirjast välja. Tasutud arve summat koolitusele mitteilmumise korral ei tagastata.

14.4.  Teavitades koolitusfirmat mitteosalemisest vähemalt 5 päeva ette, on õppijal võimalik osaleda järgmisel samasugusel või teisel väljavalitud koolitusel. Vastavalt väljavalitud uue koolituse hinnale tuleb koolituse eest juurde maksta või kantakse enammakstud koolitustasu järgmise koolituse ettemaksuks.

14.5.  Koolitusel tuleb osaleda täies mahus, kui osalemise lävendit ei ole sätestatud teisiti. Koolitused, mis lõpevad testi või praktikumiga, tuleb läbida 100% ulatiuses.

14.6.  Koolitusest loobumisest teatamise korral vähemalt 6 tööpäeva enne koolituse toimumist tagastatakse 100% koolituse tasust.