Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

1. PÄEV
1. TEEMA Õiguslikud nõuded – EL direktiivid, TTOS. Puutumus TLS ja ATS-ga, VÕS-ga. TTOS rakendusala. Riigi tegevus tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas. Riiklik järelevalve (haldusmenetlus); väärteovastutuse kohaldamine tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas;
2.TEEMA – Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes (töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu määramine /valimine. Ülesanded; Esmaabi korraldus ettevõttes);
3. TEEMA – Tööandja ohutusalane ennetustegevus. Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas; Töötaja ja tööandja kohustused, õigused ning vastutus;
Leppetrahv ohutusnõuete rikkumise eest.

2. PÄEV
4. TEEMA – Töökohale ja töövahenditele esitatavad nõuded.
5. TEEMA – Ergonoomia. Töökoha kohandamine.
6. TEEMA – Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine ning registreerimine;
7. TEEMA – Isikukaitsevahendite valik. Juhendamine isikukaitsevahendite kasutamise nõuetest;
8. TEEMA – Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
Tööõnnetus. Tööõnnetuse uurimine ja registreerimine.
9. TEEMA – Tööga seotud haigestumise ja kutsehaigestumise uurimine ning teavitamine;

3. PÄEV
10. TEEMA – Töökeskkonna ohutegurid, ohutegurite mõju tervisele –
KEMIKAALID. FÜÜSIKALISED TEGURID (müra, vibratsioon jms).
BIOLOOGILISED TEGURID. PSÜHHOSOTSIAALSED TEGURID.
11. TEEMA – Riskianalüüs. Ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks.
RISKIANALÜÜSI VORMISTAMINE.
12. TEEMA – Tervisekontrolli ja muu töötervishoiuteenuse korraldamine;
TEST.

Alus: Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrus nr 50
„Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“

Ille Nakurt-Murumaa
Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutustes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Ave Kruusalu

Registreeri koolitusele

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h
26.08.2020 - 28.08.2020 / 10:00 Rakvere (est) 168€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h
09.09.2020 - 11.09.2020 / 10:00 Pärnu (est) 168€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h
16.09.2020 - 18.09.2020 / 10:00 Tallinn (est) 168€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppe koolitus 24h
28.09.2020 - 30.09.2020 / 10:00 Tartu (est) 168€ + KM Registreeri