Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Vastavalt Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul.

Koolituse eesmärk:  anda sihtrühmale ülevaade valdkonna seadusemuudatustest ja töökeskkonna alase töö üldisest korraldamisest ettevõttes.

Sihtrühm: ettevõtte juht, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonna volinik, töökeskkonna nõukogu liige või töötaja, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust ning on eelnevalt läbinud 24-tunnise töökeskkonna volinike ja töökeskkonna nõukogu liikmete koolituse .

 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 30.05.2018 vastu võetud muudatuste eesmärgiks on soodustada ohutu töökeskkonna loomist ja töötaja tervisekahjustuste ennetamist. Eelkõige oodatakse seadusemuudatuse kaudu, et:

 • muutuks eesmärgipärasemaks töötajate tervisekontrolli korraldus;
 • vahetut mõju omavate ohutegurite korral kaitstakse töötajat senisest paremini;
 • juhendamise ja väljaõppe kord ja esmaabi nõuded muutuks rohkem ettevõtte ja töötajate vajadustest lähtuvaks;
 • paraneks õigusselgus ja väheneks tööandjate halduskoormus töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel.

Käsitletavad teemad

 • Töökeskkonna ohutegurid – mõisted ja käsitlus
 • Riskianalüüsile kehtestatud nõuded
 • Nõuded olmetingimustele
 • Töötajate tervisekontrolli korraldamine
 • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine
 • Esmaabi korraldus
 • Töökeskkonnaspetsialisti mõiste
 • Töökeskkonnavoliniku valimine ja ülesanded
 • Töökeskkonnanõukogu moodustamine
 • Tööõnnetuste menetlemine
 • Vastutus rikkumiste korral (trahvimäärad)

 

 • Töökeskkonna ohutegurid;
 • Ohumärgistus;
 • Esmaabi korraldus ettevõttes;
 • Raskuste käsitsi teisaldamine;
 • Kuvariga töötamise nõuded
 • Teadmiste kontroll ja tunnistuste väljastamine

Õpiväljundid
Kursuse lõpetanu:

 • Tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • Koostab töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
 • Tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Registreeri koolitusele

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h GRUPP TÄIS !
28.07.2020 / 10:00 Tartu (est) 88€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h GRUPP TÄIS !
03.08.2020 / 10:00 Tallinn (est) 88€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
26.08.2020 / 10:00 Rakvere (est) 88€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
09.09.2020 / 10:00 Pärnu (est) 88€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
16.09.2020 / 10:00 Tallinn (est) 88€ + KM Registreeri

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendkoolitus 8h
28.09.2020 / 10:00 Tartu (est) 88€ + KM Registreeri